Pháp lý

Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư số 3925/QĐ-UBND ủa UBND tỉnh Long An ký ngày 23 tháng 10 năm 2015

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 của UBND huyện Đức Huệ ký ngày 14 tháng 8 năm 2017

0961 222 345